4 thầy trò Đường Tăng có khuôn mặt Huấn Hoa Hồng, Khá Bảnh...

Cập nhật 4 tháng trước

4 thầy trò Đường Tăng có khuôn mặt Huấn Hoa Hồng, Khá Bảnh...

Đi xin cơm chay thì lại bị nói không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu bờ, ăn cức.

#Huấn Hoa Hồng #Đường Tăng #Khá Bảnh