Anh bạn à, đừng make it complicated nữa, hãy enjoy moment này để giảng hòa đi

Cập nhật 1 tháng trước

Anh bạn à, đừng make it complicated nữa, hãy enjoy moment này để giảng hòa đi

Nam tử hán đại trượng phu, đánh nhau không lại buscu giảng hòa.

#Meme hài