Anh bạn câm con mẹ nó mồm lại, chúng tôi đang bế tắc (xe chở cây quất)

Cập nhật 4 tháng trước

Anh bạn câm con mẹ nó mồm lại, chúng tôi đang bế tắc (xe chở cây quất)

Thì đúng là đang bế tắc thật sự, ý kiến gì nữa?

#Meme hài