Ảnh facebook nhà sư cơ bắp cuồn cuộn Thích Va Chạm Thiện style

Cập nhật 15 ngày trước

Ảnh facebook nhà sư cơ bắp cuồn cuộn Thích Va Chạm Thiện style

Thiện style, bần tăng không ngán một ai bao giờ. Bần tank không ngán một ai!

#Meme hài