Ảnh nam mô quan thế âm bồ tát

Cập nhật 5 tháng trước

Ảnh nam mô quan thế âm bồ tát

Thường niệm danh hiệu ngài cầu cho chúng sinh vượt qua biển khổ.

#Người già hay dùng