Anh Nguyễn Hữu Đa lúc 20 tuổi, phải anh anh đấm cho mấy nhát rồi

Cập nhật 1 tháng trước

Anh Nguyễn Hữu Đa lúc 20 tuổi, phải anh anh đấm cho mấy nhát rồi

50 năm nữa anh có biết rằng anh thành hiện tượng lẫy lừng trên mạng không?

#Ông Nguyễn Hữu Đa