Anh nói hơi nhiều so với một người không có bảo hiểm y tế đấy!

Cập nhật 4 tháng trước

Anh nói hơi nhiều so với một người không có bảo hiểm y tế đấy!

Tốt nhất là nên ngưng nói lại và lui về phía sau.

#Meme hài