Bạn đã đùa quá nhiều, đạt được thành tựu Golden Penguin

Cập nhật 5 tháng trước

Bạn đã đùa quá nhiều, đạt được thành tựu Golden Penguin

Đùa tí làm gì căng đã đạt đến giới hạn cao nhất.

#Chim cánh cụt