Bố mày đầu moi đây này

Cập nhật 5 ngày trước

Bố mày đầu moi đây này

Tự nhận đầu cắt moi luôn trước khi bị người khác đem ra chửi.

#Đầu cắt moi