Bữa nào đi cafe không em? Nhậu thì đi.

Cập nhật 9 ngày trước

Bữa nào đi cafe không em? Nhậu thì đi.

Lớn rồi ai cà phê cà pháo nữa. Đi nhậu rồi vào thẳng vấn đề nhé. nhậu thì đi meme

#Meme hài