Cả ngày xem trộm xong không like - chính nó (chính ló)

Cập nhật 5 tháng trước

Cả ngày xem trộm xong không like - chính nó (chính ló)

Xem mà không like chính là một tội ác không thể dung thứ.

#Meme hoạt hình