Cầm cây kiếm dài 40 mét nói cho mày chạy trước 39 mét

Cập nhật 5 tháng trước

Cầm cây kiếm dài 40 mét nói cho mày chạy trước 39 mét

1 mét còn lại sẽ là nhân phẩm của mày, nào, chạy đi con trai.

#Meme hài