Cầm dao và gạch: nghe nói kẻ muốn giảng đạo lý

Cập nhật 4 tháng trước

Cầm dao và gạch: nghe nói kẻ muốn giảng đạo lý

Đâu đâu đứa nào thích nói đạo lý bước ra cái xem nào.

#Meme hài