Cầm liềm kề cổ nói nike, just do it

Cập nhật 1 tháng trước

Cầm liềm kề cổ nói nike, just do it

Đôi khi những quảng cáo không phải lúc nào cũng truyền cảm hứng.

#Meme hài