Cần cù bù đắp siêng năng, không làm ăn cứt với ăn đầu buoi

Cập nhật 1 tháng trước

Cần cù bù đắp siêng năng, không làm ăn cứt với ăn đầu buoi

Lời Huấn Hoa Tử nhiều khi vẫn vang vọng đâu đây.

#Huấn Hoa Hồng