Chắc có âm mưu sâu xa gì chứ làm gì có ai ngu như này

Cập nhật 2 tháng trước

Chắc có âm mưu sâu xa gì chứ làm gì có ai ngu như này

Công nhận, ngu quá người ta cũng sẽ phải nghi ngờ mà thôi.

#Comment dạo