Chaien và Xê Kô nói ông ăn lôn gì để tôi cúng?

Cập nhật 4 tháng trước

Chaien và Xê Kô nói ông ăn lôn gì để tôi cúng?

Khôn như thế thì đến bao giờ mới chết?

#Chaien meme