Chén rượu cay đưa anh vào giấc mộng, đời chuyển động biết ai tỉnh ai không?

Cập nhật 4 tháng trước

Chén rượu cay đưa anh vào giấc mộng, đời chuyển động biết ai tỉnh ai không?

Lời Tửu Đạo Chí Tôn nói như lời sấm truyền đúng không?

#Meme hài