Chị da đen tóc tím hỏi thì?

Cập nhật 2 tháng trước

Chị da đen tóc tím hỏi thì?

Thì sao? Thì làm gì mà căng?

#Meme hài