Chó bị chỉ vào mặt: mày đừng có mà dang hồ - giang hồ

Cập nhật 14 ngày trước

Chó bị chỉ vào mặt: mày đừng có mà dang hồ - giang hồ

Mày là chó mà đòi giang hồ với ai?

#Meme chó