Chó dảk dảk bủh bủh nên bị hiểu là thiểu năng

Cập nhật 2 tháng trước

Chó dảk dảk bủh bủh nên bị hiểu là thiểu năng

Gửi mấy thanh niên suốt ngày comment dảk dảk bủh bủh trên facebook.

#Dark Meme #Ngôn ngữ meme