Chó ngồi trà đá nói tại ông chứ đéo ai

Cập nhật 1 tháng trước

Chó ngồi trà đá nói tại ông chứ đéo ai

Tiên trách kỷ hậu trách nhân, trước khi trách người thì phải tự trách mình trước đã.

#Meme chó