Chó ngồi úp mặt vào tường ăn năn hối lỗi

Cập nhật 5 tháng trước

Chó ngồi úp mặt vào tường ăn năn hối lỗi

Lỗi lầm này em nguyện ghi tâm khắc cốt suốt đời.

#Meme chó