Chống tay nói không ngờ tới phải không?

Cập nhật 5 tháng trước

Chống tay nói không ngờ tới phải không?

Ngờ làm sao được mà ngờ à?

#Meme hài