Chúng ta phải cách ly trường hợp này vĩnh viễn

Cập nhật 14 ngày trước

Chúng ta phải cách ly trường hợp này vĩnh viễn

Cần được cách ly khỏi xã hội để loại trừ nhân giống về sau.

#1977 Vlog