Chuột Jerry phủi tay: F*ck you, next

Cập nhật 1 tháng trước

Chuột Jerry phủi tay: F*ck you, next

Khi bạn muốn chào ai đứa bạn thân hoặc đơn giản là không muốn tranh cãi với nó nữa.

#Chuột Jerry