Có một hacker đã đánh sập cả một quán net bằng cách... cúp cầu dao

Cập nhật 2 tháng trước

Có một hacker đã đánh sập cả một quán net bằng cách... cúp cầu dao

Bằng cách cúp cầu dao.

#Đường Tăng #Hacker trẻ trâu bay acc