Cuba không có, Nga không có, chỉ Việt Nam mới có người đẹp vậy ông nhỉ?

Cập nhật 2 tháng trước

Cuba không có, Nga không có, chỉ Việt Nam mới có người đẹp vậy ông nhỉ?

Dùng để khen người khác xinh đẹp.

#Người già hay dùng