Cười cái đi huynh! Đệ cười trước đi!

Cập nhật 2 tháng trước

Cười cái đi huynh! Đệ cười trước đi!

Có những hình ảnh bắt buộc chúng ta phải cười nhưng thật sự là không cười nổi.

#Naruto