Cuối cùng thuốc chống bọn spam dảk đã ra

Cập nhật 1 tháng trước

Cuối cùng thuốc chống bọn spam dảk đã ra

Sợ nhất mấy đứa không biết dảk là gì mà cứ spam như đúng rồi.

#Dark Meme #Thuốc chế