Đã gọi là anh em, sống chết đều phải có nhau

Cập nhật 5 tháng trước

Đã gọi là anh em, sống chết đều phải có nhau

Mã tấu trên tay anh em gọi, lạy mẹ con đi cứu bạn bè.

#Meme hài