Đã là bóng (bê đê, gay) thì không nên lếu láo, đòi này đòi nọ

Cập nhật 1 tháng trước

Đã là bóng (bê đê, gay) thì không nên lếu láo, đòi này đòi nọ

Đã là bóng thì không là người được đâu.

#Doraemon #Meme gay