Đa Tăng - Ông Nguyễn Hữu Đa nói tiếng Trung Quốc

Cập nhật 12 ngày trước

Đa Tăng - Ông Nguyễn Hữu Đa nói tiếng Trung Quốc

Thí chủ có thấy thằng ranh con nào chạy qua đây không?

#Ông Nguyễn Hữu Đa