Damn bro, bạn đã làm tôi mở mang

Cập nhật 20 ngày trước

Damn bro, bạn đã làm tôi mở mang

Đúng là mở mang cá kìa bro.

#Meme chơi chữ