Đầu nấm khóc nói trần đời sao lại có đứa ngốc như này

Cập nhật 2 tháng trước

Đầu nấm khóc nói trần đời sao lại có đứa ngốc như này

Ngốc đến nỗi tôi cũng phải phát khóc vì người.

#Đầu Nấm