Diêm Vương nói đéo hiểu kiểu gì bọn nó vẫn chưa xuống

Cập nhật 3 tháng trước

Diêm Vương nói đéo hiểu kiểu gì bọn nó vẫn chưa xuống

Sử dụng để hàm ý nói rằng "tụi mày đi chết đi".

#Diêm Vương

Meme cùng chủ đề
Xem thêm