Đôi dép tông lào được làm từ vỏ sầu riêng

Cập nhật 2 tháng trước

Đôi dép tông lào được làm từ vỏ sầu riêng

Thử thách độ can đảm, ai dám đi đôi dép này chứ?

#Meme hài