Đời Lượng chưa từng gặp ai cao tay như vậy - Gia Cát Lượng

Cập nhật 17 ngày trước

Đời Lượng chưa từng gặp ai cao tay như vậy - Gia Cát Lượng

Chứ không phải trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng à?

#Meme phim #Gia Cát Lượng