Dòng lệ tuôn không nói lên hết tủi hờn - gấu nâu mặt người nghe điện thoại khóc

Cập nhật 16 ngày trước

Dòng lệ tuôn không nói lên hết tủi hờn - gấu nâu mặt người nghe điện thoại khóc

Phải giằng xéo tâm can nữa thì mới đủ combo đau thương.

#Meme Trung Quốc