Đông mà sợ gì, nếu chết thì chết hết, có gì đâu mà sợ

Cập nhật 7 ngày trước

Đông mà sợ gì, nếu chết thì chết hết, có gì đâu mà sợ

Không ở đâu gan dạ bằng Việt Nam.

#Meme hài