Drama là một loại khí nếu ngày không hít thì cơ thể cảm thấy bứt rứt khó chịu

Cập nhật 1 tháng trước

Drama là một loại khí nếu ngày không hít thì cơ thể cảm thấy bứt rứt khó chịu

Sống như những đóa hoa lấy drama làm ánh sáng chỉ lối.

#Hít hà drama