Đưa bàn tay bị cụt lên đầu gãi

Cập nhật 4 tháng trước

Đưa bàn tay bị cụt lên đầu gãi

Hơi lag tí bạn thông cảm, mới bị cụt tay nên chưa quen.

#Anime