Đưa tay từ chối: đéo uống, vì một văn hóa không ép rượu nhau

Cập nhật 1 tháng trước

Đưa tay từ chối: đéo uống, vì một văn hóa không ép rượu nhau

Rượu bất khả ép, bia bất khả từ, từ từ tao uống. ảnh cổ động đéo uống rượu

#Meme hài