Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời - Tào Tháo

Cập nhật 1 tháng trước

Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời - Tào Tháo

Các chư vị huynh đệ như tấm chiếu mới mua vậy, chưa từng trải.

#Tào Tháo