Đứng lên cân nói độ tuổi đẹp như vậy tôi lại là một đứa mập

Cập nhật 2 tháng trước

Đứng lên cân nói độ tuổi đẹp như vậy tôi lại là một đứa mập

Nhưng mà qua độ tuổi đẹp, tôi vẫn luôn là một đứa mập.

#Meme Trung Quốc