Đừng mang tao ra đùa giỡn một khi đã cáu thì đổ máu tao cũng chơi

Cập nhật 4 ngày trước

Đừng mang tao ra đùa giỡn một khi đã cáu thì đổ máu tao cũng chơi

Đừng nhờn với cá tính bị ẩn sâu của tao.

#Trích dẫn hay