Đường Tăng niệm chú nói nghiệt súc

Cập nhật 4 tháng trước

Đường Tăng niệm chú nói nghiệt súc

Tao điên lên niệm chú cho vỡ đầu bây giờ đó nghe chưa.

#Đường Tăng