Đuỹ mẹ nó quạo thiệt chứ - chống tay chửi

Cập nhật 9 ngày trước

Đuỹ mẹ nó quạo thiệt chứ - chống tay chửi

Chửi trong tức tối mà không biết phải làm gì.

#Meme hài