Gà vàng trừng mắt hỏi còn miếng lương tâm nào không?

Cập nhật 1 tháng trước

Gà vàng trừng mắt hỏi còn miếng lương tâm nào không?

Bộ lương tâm chó gặm hết rồi hay sao?

#Meme Trung Quốc