Gấu mặt người cầm súng nói loại này bắn chết mẹ đi

Cập nhật 4 tháng trước

Gấu mặt người cầm súng nói loại này bắn chết mẹ đi

Chứ để nó sống làm gì cho nó chật đất vậy?

#Meme hài